MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6

 

 

AKTUALNOŚCI

ZABYTKI

GALERIE

PRZEWODNIK

DOTACJE

FORMULARZE

AKTY PRAWNE

TECHNOLOGIE

POLECAMY

STARE POCZTÓWKI

ARCHIWALIA

LINKI

KONTAKT

 

Informacja w związku z rozbiórką na terenie Rudy Śląskiej

3 schronów bojowych wchodzących w skład Punktu Oporu Radoszowy

 1. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka nigdy nie należał do Miasta Ruda Śląska, był to grunt kościelny i został w 2008 roku sprzedany prywatnemu inwestorowi przez „Fundację Arcybiskupa Katowickiego Na Rzecz Rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

2. W 2007 roku ówczesne władze miasta przy współdziałaniu i aprobacie ówczesnych miejskich i wojewódzkich służb konserwatorskich zmieniły zapisy planu miejscowego usuwając ze schronów bojowych ochronę konserwatorską i przeznaczając ten teren nie należący do miasta pod inwestycje. 

3. W 2010 roku wydana została ostateczna decyzja pozwalającą obecnemu inwestorowi na rozbiórkę przedmiotowych obiektów i budowę bazy logistycznej

4. Na żadnym ze stanowisk decyzyjnych (Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezydent Miasta Ruda Śląska, Miejski Konserwator Zabytków, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury) nie zasiada już żadna z osób prowadzących tę sprawę w poprzedniej dekadzie.

5. Schrony bojowe podlegające rozbiórce od 12 lat nie są objęte żadną z przewidzianych ustawą form ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar Warowny Śląsk rozciąga się na przestrzeni 60 km i obejmuje ok. 180 schronów bojowych z czego 66 zlokalizowanych jest na terenie miasta Ruda Śląska.  Miasto dba o  schrony zlokalizowane na swoim terenie. Obiekty te zostały zinwentaryzowane, opisane, częściowo oznakowane. Wiedza o tych obiektach jest stale rozpowszechniania także w postaci miejskich stron internetowych. Miasto nieodpłatnie użycza schrony bojowe z przeznaczeniem pod izby muzealne wszelkim zainteresowanym  podmiotom. Do tej pory 6 podmiotom użyczono 9 schronów bojowych, a o użyczenie kolejnych obiektów zwracają się kolejni zainteresowani. Miasto pomaga także finansowo w przeprowadzanych w tych obiektach remontach. Do zagospodarowania czeka ponad 50 schronów w tym wiele należących do skarbu państwa i położonych na gruntach Lasów Państwowych.

7. Żaden urzędnik i żaden konserwator zabytków nie stoi ponad prawem. Jeżeli inwestor zgodnie z prawem  wystąpi o wydanie decyzji administracyjnej o pozwolenie na rozbiórkę obiektu nie objętego ochroną konserwatorską urzędnik czy konserwator zabytków nie może niezgodnie z prawem blokować wydania takiej decyzji NAWET JEŚLI OSOBIŚCIE NIE PODOBA MU SIĘ ZAMIERZENIE INWESTORA.

8. Dzięki interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków Inwestor na etapie projektowym zgodził się na zmniejszenie swojej inwestycji co pozwoliło ocalić pozostałe zlokalizowane na tym terenie schrony bojowe. Inwestor zobowiązał się do wyremontowania i wyeksponowania 3 schronów bojowych, a także do odzyskania i wyeksponowania elementów wyposażenia pozyskanych z rozbieranych 3 schronów bojowych.

 

Ponadto informuję, że wszystkie komentarze dotyczące tej sprawy, a zawierające  insynuacje działania niezgodnego z prawem lub naruszające godność osobistą Miejskiego Konserwatora Zabytków są archiwizowane i zostaną zgłoszone do organów ścigania lub będą ścigane z powództwa cywilnego stosownie do naruszeń prawa jakiego dopuszczają się Osoby wygłaszające takie komentarze.  

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej, na której prezentowane są zabytki z naszego miasta:

 

www.wirtualnaruda.pl

 

Wnioski do Konserwatora Zabytków

 

Dla obiektów objętych ochroną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

lub Gminnej Ewidencji Zabytków w celu uzyskania opinii konserwatorskiej dla planowanej

inwestycji dla której posiadamy już dokumentacje projektową, a także w celu uzyskania

wytycznych konserwatorskich określających możliwy sposób zagospodarowania zabytku należy złożyć w Urzędzie Miasta poniższy wniosek

 

wniosek 10.1

 

Wnioski dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków wchodzących

w skład kolonii robotniczych

 

1. w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, S. Staszica, H. Wieniawskiego i A. Mickiewicza

2. przy ulicy księdza Józefa Niedzieli

3. wzdłuż ulicy Styczyńskiego

4. w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej

5. wzdłuż ulicy Kubiny nr 4-34 (strona parzysta)

 

Wnioski dotyczące prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prac budowlanych dla wymienionych powyżej obiektów

 

wniosek 10.2_o pozwolenie na prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz reklamy

 

wniosek 10.3_oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zabytku

 

wniosek 10.4_zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac

 

wniosek 10.5_oświadczenie kierownika inspektora prac

 

 

Gminna Ewidencja Zabytków

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców publikujemy poniżej karty adresowe wszystkich obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ruda Śląska.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym zestawieniem:

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 

 

Jak Prawidłowo Gospodarować Starymi Budynkami

Zapraszam do zapoznania sie z nowa publikacją Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej pt. "Jak Prawidłowo Gospodarować Starymi Budynkami - Poradnik dla Użytkowników Obiektów Objętych Ochroną Konserwatorską"

 

Publikacja ta ma za zadanie wyjaśnić czym jest zabytek i w jaki sposób należy się nim opiekować. Opracowanie zawiera informacje i wyjaśnienia dotyczące form ochrony konserwatorskiej, zakresu prac budowlanych wymagających uzgadniania ze służbami konserwatorskimi, problemów występujących przy renowacji elewacji, termomodernizacji, montowaniu szyldów reklamowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemów ogrzewania i wentylacji.

Dodatkowo opracowanie to zawiera informacje o najważniejszych przepisach prawa dotyczących obiektów zabytkowych. Publikacja ta stanowi rodzaj uzupełnienia do Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018, który oprócz wytycznych konserwatorskich zawiera kompendium wiedzy o historii miasta i jego zabytków.

 

Mam nadzieję, że opracowanie to pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na większość pytań związanych z prawidłowym gospodarowaniem starymi budynkami.

 

Jak Prawidłowo Gospodarować

Starymi Budynkami

 

 

Kolonia Robotnicza Ficinus - obiekt na Szlaku Zabytków Techniki

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia kolonii "Ficinus" obiektu umieszczonego na Szlaku Zabytków Techniki - www.zabytkitechniki.pl

 

 

 

>>archiwum-aktualności<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl.  Jana Pawła II 6
e-mail: zabytki@ruda-sl.pl

 

© copyright biuro MKZ w Rudzie Śląskiej

 design by Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk 2009r.